Søknad om politiattest
Krav om Politiattest for alle personer med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemmingStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.I Jevnaker IF Ski blir ordningen håndtert på følgende måte:Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med:Jakob Bjertnæse-post:jac-bjer@online.notelefon: 92 85 03 85Idrettslagets representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.NB! Det er innført en ny ordning for søknad om politiattest. Det er ikke lengre mulig å benytte forenklet skjema som leveres det lokale politidistrikt. Det nye er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og at søkeren deretter selv skal søke om attest, fortrinnsvis elektronisk. Det er søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet.Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte, og må følge instrukser på politiets hjemmesider:https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_...Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.Hvordan gjør dere trenere dette i praksis:

  1. Last ned skjema for "Bekreftelse på formål med politiattest"
  2. Den enkelte legger inn sitt eget navn og fødselsdato på skjemaet som skal legges ved den elektroniske søknaden
  3. Den enkelte søker går inn på https://attest.politi.no/ og legger inn sin søknad om politiattest
  4. Etter at søknaden er behandlet av politiet, blir den returnert til søkeren selv.
  5. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jakob Bjertnæs. Jevnaker IF Ski skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn, og vil register dato for framvist politiattest og dato for dette i klubbens medlemsregister


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Med vennlig hilsen
Styret i Jevnaker IF Ski